Vilket slags avlopps- och reningssystem som en fastighet bör ha beror på flera faktorer. Framförallt handlar val av avlopp på var fastigheten är belägen samt i vilken omfattning det kommer att användas. Detta visar sig bland annat genom att ställa olika produktkategorier mot varandra.

Avloppsreningsverk

Minireningsverk kan användas i sommarstugor samt små hushåll – men även av samfälligheter. De finns alltså i allt från små modeller till riktigt kraftiga. Dessa kan hantera allt vatten som kommer från avlopp och rent tekniskt fungerar dessa reningsverk på samma sätt som det kommunala reningsverket – men i i mindre skala.

Gråvattenfilter

Gråvattenfilter används vid BDT-avlopp. BDT innebär att vatten kommer från från bad, disk och tvätt. Däremot kan de inte hantera avlopp från toalett. Det krävs alltså i detta fall ett dass eller torrtoalett som komplement. Ett alternativ är att ha toalett kopplad till en sluten tank – läs mer om detta längre ner.

Trekammarbrunn

Trekammarbrunnens funktion är att avskilja partiklar så att resterande vatten inte slaggar igen reningsprocessen. En smidig och långsiktig lösning vid exempelvis sommarhus och småhus.

Infiltration

Infiltration är en markbaserad lösning som kräver att en slamavskiljare först används. Denna grävs ner i marken och kan exempelvis bestå av sand eller morän.

Markbädd

I teorin fungerar markbädd på samma sätt som infiltration. Men i detta fall leds vattnet ut via dess avloppsledning. Det kan krävas om marken exempelvis är mycket tät (lera). I detta fall krävs denna avloppsledning för att vattnet ska kunna ledas bort till ett dike eller liknande.

Avlopp i sluten tank

Septitankar är slutna tankar som grävs ner på gården. De skiljer sig åt gällande exempelvis volym och utformning. Tanken töms sedan regelbundet av kommunens avloppshantering.

Vilket avlopp bör väljas?

Några frågor att förhålla sig till är:

  • I hur stor omfattning kommer det att användas?
  • Ska det vara tillgängligt året runt?
  • Är det avlopp för toalett eller enbart disk, handfat och dusch?
  • Hur långsiktigt ska installationen vara?

Det bästa är oftast att kontakta en återförsäljare av avlopp och förklara förutsättningarna. De kan då presentera de lösningar som möjliga utifrån kundens behov. Som visas ovan finns ett brett urval av avloppslösningar och det är inte alla privatpersoner som har kunskapen som krävs för att kunna själv avgöra vad som bör väljas.